Duurzaamheid
  • Duurzaamheid
  • CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Verduurzaming is een speerpunt voor de bedrijven van KS Industries. Om hier op een gestructureerde en professionele wijze aan te werken, werkt KS Industries met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat organisaties, waaronder bedrijven en overheden, ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot en kosten in de bedrijfsvoering, projecten en keten.
De CO2-Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat organisaties, waaronder bedrijven en overheden, ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot en kosten in de bedrijfsvoering, projecten en keten. De CO2-Prestatieladder is in 2009 geïntroduceerd door ProRail en wordt sinds 2011 beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De Ladder fungeert zowel als CO2-managementsysteem als aanbestedingsinstrument. Certificering via de CO2-Prestatieladder levert direct financieel voordeel op, zoals lagere energiekosten en besparingen op materialen, naast winst door innovatie. Binnen KS Industries wordt er hard gewerkt om haar CO2-beleid via de CO2-Prestatieladder in te richten.


Minder CO2 uitstoot met de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken van waaruit we werken:

A. Inzicht - Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de KS Industries bedrijven.

B. CO2-reductie - De ambitie van de KS Industries bedrijven om de CO2-uitstoot te verminderen.

C. Transparantie - De wijze waarop binnen KS Industries in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en reductiedoelstellingen.

D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren.

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Bewustwording en communicatie
De CO2-prestatieladder komt echt tot leven als we de gemaakte plannen zichtbaar uitvoeren en communiceren naar onze interne en externe stakeholders. KS Industries wil haar medewerkers echt betrekken bij de verduurzamingsprojecten. KS Industries streeft ernaar dat medewerkers gevraagd en ongevraagd mee gaan denken en doen in verduurzaming, en hier ook met trots over vertellen in hun persoonlijke en zakelijke netwerk.
KS Industries wil in haar keten aanjager zijn van verduurzaming. Daarom wil zij haar klanten en toeleveranciers informeren over het effect van CO2-uitstoot en waarom terugdringing hiervan belangrijk is. Met de maatregelen die de KS-bedrijven hebben genomen en de opgeleverd CO2-reductie hoopt KS Industries dat deze stakeholders geïnspireerd worden om ook actief maatregelen gaan nemen om hun CO2-uitstoot terug te dringen.

Om impactvolle en gestructureerde communicatie te organiseren is een communicatieplan geschreven. Met behulp van het plan worden de CO₂-reductiedoelen en de voortgang van het CO₂-reductieprogramma gecommuniceerd.

CO2-Prestatieladder documenten
Om de stappen die KS Industries als organisatie maakt transparant en inzichtelijk te maken, zijn onderstaande plannen en rapportages als download beschikbaar voor iedereen die hier interesse in heeft. Met trots presenteren wij de voortgang van onze inspanningen om te verduurzamen. Wanneer u vragen heeft over deze documenten, of ons verduurzamingsprogramma, neem dan contact met ons op, telefonisch of via het formulier op deze website.